Korekta zaświadczenia A1

Aktualizacja 18 maja 2021

korekta zaświadczenia a1Wypełniając wniosek o wydanie zaświadczenia A1 podajemy dane, które mogą ulec zmianie w przyszłości, już w trakcie obowiązywania zaświadczenia A1. Dane te będą dotyczyły zazwyczaj okresu obowiązywania formularza A1 ( wykonywania pracy za granicą), miejsca wykonywania pracy, podstawy prawnej zaświadczenia, itp. Jeżeli informacje te zmienią się w stosunku do danych zawartych w uzyskanym zaświadczeniu A1, konieczne będzie złożenie wniosku o korektę zaświadczenia A1.

Wniosek o korektę zaświadczenia A1 składa się na  formularzu US-35 do właściwego miejscowo oddziału ZUS.

Zmiana okresu obowiązywania zaświadczenia A1

Jeżeli np. zaświadczenie A1 zostało wydane na okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.,  a pracę za granicą zakończyliśmy 20 grudnia 2017 r., należy na formularzu US-35 wskazać odpowiednio skorygowany okres obowiązywania zaświadczenia A1. W tym przypadku będzie to 20 grudnia 2017 r.

Zmiana podstawy prawnej zaświadczenia A1

Korekta zaświadczenia A1 może dotyczyć również konieczności dostosowania deklarowanego sposobu wykonywania pracy za granicą (we wniosku o zaświadczenie A1), do rzeczywistego charakteru wykonywanej za granicą działalności zarobkowej.

Przykładowo prowadząc firmę w Polsce planowaliśmy przez 2 lata świadczyć usługi tylko w innym kraju Unii Europejskiej. Uzyskaliśmy zaświadczenie A1 na podstawie art. 12 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004 jednak w trakcie jego obowiązywania okazało się, że musieliśmy wykonać pewne prace w Polsce, które nie miały charakteru marginalnego.

W takiej sytuacji zaświadczenie A1 z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia 883/2004 nie jest właściwe do zaistniałej sytuacji (ten rodzaj zaświadczenia A1 uprawnia bowiem do wykonywania działalności gospodarczej tylko za granicą, i to w jednym państwie). W celu dostosowania zaświadczenia do zaistniałego stanu rzeczy należy skorygować uzyskane zaświadczenie A1 w zakresie podstawy prawnej. W przedstawionym przykładzie właściwą podstawą prawną będzie art. 13 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004.

Skutki nie dokonania korekty

W przypadku nie spełnienia obowiązku dokonania korekty zaświadczenia A1 o zmienione dane dotyczące pracy za granicą, ZUS w ramach postępowania kontrolnego może anulować otrzymane zaświadczenie A1. Konsekwencją tego będzie konieczność opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w kraju, w którym świadczyliśmy pracę przy braku właściwego zaświadczenia.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]