Jak uzyskać A1?

Aktualizacja 31 sierpnia 2023

Formularz A1 ZUS – Jak wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia A1?

A1 to twardy orzech do zgryzienia dla przedsiębiorców. Wiem to z doświadczeń swoich klientów, którzy stracili wiele miesięcy na papierologię ZUS-u.

Oszczędź czas kontaktując się ze mną – ja zajmę się dokumentami, a Ty swoim biznesem.

Sprawdź moją ofertę.

Rodzaj wniosku, który musimy wypełnić i złożyć do ZUS-u zależy od tego, jakie zaświadczenie A1 chcemy uzyskać.

Każdy rodzaj zaświadczenia a1 zależy od sytuacji i potrzeb konkretnej firmy/osoby oraz właściwej podstawy prawnej. Podstawy te wynikają z prawa Unii Europejskiej. Najważniejsze akty prawne regulujące to zagadnienie i wyznaczające tym samym rodzaje zaświadczeń A1 to:

  1. Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.

Więcej o rodzajach formularzy znajdziesz w zakładce Delegowanie działalności i Delegowanie pracowników.

Wniosek o zaświadczenie A1- instrukcja krok po kroku

Poniżej znajdziesz krótki poradnik jak poradzić sobie z wypełnieniem odpowiednich wniosków.

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii

W celu uzyskania zaświadczenia A1 z art. 12.2 Rozporządzenia należy wypełnić i złożyć do ZUS-u formularz US-1

 

Jak wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia A1

Jak wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia A1
Wniosek o zaświadczenie z art. 12 ust. 2
Uzupełnianie formularza US – 1 krok po kroku

„Dane osoby, która wykonuje pracę na własny rachunek” – wpisz firmę, dane identyfikacyjne działalności, imię, nazwisko oraz miejsce urodzenia.

”W przypadku obywatela państwa trzeciego – czy osoba legalnie zamieszkuje na terytorium państwa członkowskiego?” –  wpisz „x” w odpowiednim polu.
Jeżeli zaznaczysz ,,Tak”, wypełnij US-54 „Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego” i załącz do wniosku. Znajdziesz go tutaj.
W tym przypadku do wniosku musisz dołączyć dokumenty na podstawie których legalnie przebywasz i pracujesz w Polsce.

„Adres w państwie pobytu” – podaj adres, pod którym będziesz przebywać w państwie wykonywania pracy. Jeśli nie masz takiego adresu, wstaw znak „x” w polu „Brak stałego adresu w państwie wykonywania pracy”.
Jeśli masz więcej niż jedno miejsce pobytu w państwie, w którym pracujesz, nie wypełniaj tego pola.

Dane o miejscu i okresie przejściowego prowadzenia działalności za granicą” – wskaż dane kontrahenta oraz adres miejsca, w którym będziesz wykonywał działalność za granicą.
Jeżeli nie możesz podać stałego adresu, wstaw „x” w polu „Brak stałego adresu w państwie wykonywania pracy”.

W polu „Okres wykonywania działalności za granicą” wpisz datę od – do.

Czy działalność była już wykonywana na terytorium tego państwa” – wstaw „x” w odpowiednim polu.
W przypadku odpowiedzi „TAK”, podaj dotychczasowe okresy, w których prowadziłeś działalność za granicą i wstaw „x” w odpowiednim polu.

Dane o działalności na własny rachunek prowadzonej w Polsce
Wskaż datę rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce.

Rodzaj faktycznie prowadzonej działalności” – wpisz rodzaj działalności prowadzonej w Polsce.

Klasyfikacja faktycznie prowadzonej działalności wg PKD (wybierz jedną związaną z delegowaniem działalności)” – wstaw znak „x” w odpowiednim polu. W polu ,,GRUPA” wpisz trzy pierwsze cyfry PKD bez kropki.

Czy podczas wykonywania pracy za granicą, w Polsce będzie zachowana infrastruktura, która umożliwi dalsze prowadzenie działalności po zakończeniu pracy za granicą?” – wstaw znak „x” we właściwym polu.

Czy będziesz prowadził działalność na własny rachunek w Polsce, po zakończeniu pracy za granicą?” – wstaw znak „x” we właściwym polu.

Oświadczam, że podlegam w Polsce z tytułu:” – wstaw znak „x” we właściwym polu.
Jeżeli podlegałeś ubezpieczeniom społecznym jako rolnik w KRUS, do wniosku dołącz wydane przez KRUS ,,Zaświadczenie dla potrzeb określenia ustawodawstwa właściwego”.

„Załączniki” – podaj liczbę dokumentów, które załączyłeś do wniosku.

Sposób odbioru zaświadczenia A1” – wstaw znak „x” w odpowiednim polu, wpisz datę i umieść czytelny podpis. Jeśli wniosek składa osoba upoważniona, musi złożyć pełnomocnictwo.

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii

 

W celu uzyskania zaświadczenia A1 z art. 13.2 Rozporządzenia należy uzupełnić i złożyć do ZUS-u formularz US-2

 

Jak wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia A1
Wniosek o zaświadczenie A1 z art. 13 ust. 2
Jak wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia A1
Wniosek o zaświadczenie A1 z art. 13 ust. 2
Wniosek o zaświadczenie A1 z art. 13 ust. 2
Wniosek o zaświadczenie A1 z art. 13 ust. 2
Wniosek o zaświadczenie A1 z art. 13 ust. 2
Wniosek o zaświadczenie A1 z art. 13 ust. 2
Uzupełnianie formularza US – 2 krok po kroku

Dane osoby, która wykonuje pracę na własny rachunek” – wpisz firmę, dane identyfikacyjne działalności, imię, nazwisko oraz miejsce urodzenia.

W przypadku obywatela państwa trzeciego – czy osoba legalnie zamieszkuje na terytorium państwa członkowskiego?” wstaw znak „x” w odpowiednim polu.
Jeżeli zaznaczysz ,,Tak”, wypełnij US-54 „Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego” i dołącz do wniosku. Znajdziesz go tutaj.
Do wniosku dołącz kopie dokumentów, które zezwalają na pobyt i zatrudnienie na terytorium Polski.

„Adres w państwie pobytu” – podaj adres, pod którym będziesz przebywać w państwie wykonywania pracy. Jeśli nie możesz podać stałego adresu, wstaw znak „x” w polu „Brak stałego adresu w państwie wykonywania pracy”.
Nie wypełniaj tej sekcji, jeżeli masz więcej niż jedno miejsce pobytu w państwie/państwach, w których pracujesz.

„Adres siedziby firmy” – wpisz tylko wówczas, gdy adres siedziby Twojej firmy jest inny niż Twój adres zamieszkania.

„Dane o charakterze i zakresie prowadzonej działalności wg PKD” – zaznacz rodzaj działalności związanej z pracą na własny rachunek wykonywaną za granicą – wstaw znak „x” w odpowiednim polu. W polu ,,GRUPA” podaj trzy pierwsze cyfry PKD bez kropki.

„Informacje o miejscu wykonywania działalności za granicą (1)” – wpisz nazwę i adres miejsca za granicą, gdzie będziesz wykonywał pracę na własny rachunek.
Podaj możliwie najbardziej dokładny adres miejsca pracy za granicą. Jeśli nie możesz podać stałego adresu, wstaw znak „x” w polu „Brak stałego adresu w państwie wykonywania pracy”.

Informacje o miejscu wykonywania działalności za granicą (2)” – wypełnij tę sekcję tylko jeśli za granicą pracujesz pod więcej niż jednym adresem. Pozostałe pola wypełnij jak w poprzedniej sekcji.

Informacje o państwach wykonywania działalności za granicą w przypadku, gdy wykonujesz ją w więcej niż dwóch państwach” – wypełnij tę sekcję, jeżeli wykonujesz działalność w więcej niż dwóch państwach członkowskich i określenie dokładnych adresów miejsc pracy za granicą nie jest możliwe.
Jeżeli wykonujesz działalność we wszystkich państwach członkowskich – wstaw znak ,,x” w polu ,,Wszystkie państwa UE”.

Jeżeli wykonujesz działalność w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii – wstaw znak ,,x” w polu „Państwa EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Szwajcaria”.
Jeśli jednak wykonujesz działalność tylko w niektórych państwach członkowskich UE lub niektórych państwach EOG, czy też w Szwajcarii, nie wstawiaj znaku „x” w żadnym polu tylko wpisz nazwy wszystkich państw w polu „Wymień nazwy państw lub zaznacz właściwe kratki poniżej”.

Informacje o zakresie działalności na własny rachunek, wykonywanej w okresie, na który chcesz otrzymać zaświadczenie A1” – podaj:
a) obrót (przychód) – w procentach,
b) czas pracy – w procentach, oraz
c) liczbę świadczonych usług w poszczególnych państwach, w których praca na własny rachunek będzie wykonywana.

Wartość obrotu (przychodu) oblicz w procentach w następujący sposób:
a) zsumuj wartość obrotu (przychodu) uzyskanego z działalności wykonanej we wszystkich państwach, w których prowadzisz działalność – tak obliczona wartość stanowi 100% uzyskanego obrotu,
b) następnie oblicz wartość obrotu, która przypada na poszczególne państwa prowadzenia działalności – w tym celu podziel wartość obrotu z każdego poszczególnego państwa, przez sumę obrotu uzyskanego we wszystkich państwach, w których prowadzisz działalność,
c) uzyskany wynik dzielenia pomnóż przez 100 i w ten sposób uzyskasz procentową wartość dla danego (jednego) państwa prowadzenia działalności.

Centrum zainteresowania dla mojej działalności znajduje się w” – podaj nazwę państwa, w którym znajduje się centrum zainteresowania dla Twojej działalności.

Okres, na który chcesz otrzymać zaświadczenie A1” – wpisz datę od – do. Okres nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy i powinien wynikać z zawartych umów o świadczenie usług za granicą.

Załączniki” – podaj liczbę dokumentów, które załączyłeś do wniosku.

Sposób odbioru zaświadczenia A1” – wstaw znak „x” w odpowiednim polu, wpisz datę i umieść czytelny podpis. Jeśli wniosek składa osoba upoważniona, musi złożyć pełnomocnictwo (jeśli składa taki wniosek po raz pierwszy).

Click to rate this post!
[Total: 67 Average: 3.3]